โรงพยาบาลเวียงหนองล่องใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (MOPH Together Against Corruption) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต โรงพยาบาลเวียงหนองล่องใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (MOPH Together Against Corruption) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

MOPH Together Against Corruption