หลักฐานเชิงประจักษ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง