ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง Welcome to Wiangnonglong Hospital

นางสาวมัลลิกา โมกขะสมิต
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวียงหนองล่อง

โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง

– วิสัยทัศน์
      โรงพยาบาลเวียงหนองล่องเป็นโรงพยาบาลทุติยภูมิขนาดกลางที่มีคุณภาพ ประชาชนไว้วางใจ
– พันธกิจ
      1. พัฒนาระบบบริการสุขภาพจากโรงพยาบาลทุติยภูมิขนาดเล็กไปสุ่ระดับกลาง
      2. พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพควบคู่คุณธรรม
      3. สร้างสิ่งแวดล้อมให้ปลอดภัยและเอื้อต่อการทำงานอย่างมีความสุข

ข่าวประกาศโรงพยาบาลเวียงหนองล่อง

บริการทางการแพทย์

Link ที่เกี่ยวข้อง