ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง Welcome to Wiangnonglong Hospital

นางสาวมัลลิกา โมกขะสมิต
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวียงหนองล่อง

โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง

– วิสัยทัศน์
 เป็นโรงพยาบาลที่มุ่งมั่นดูแลสุขภาวะประชาชนด้วยพลังแห่งสติ เพื่อประโยชน์สุขต่อสาธารณชน
– พันธกิจ
1. พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
2. พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพและทำงานอย่างมีสติ
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
4. พัฒนาระบบบริการภาคีเครือข่ายให้มีความเชื่อมโยงอย่างไร้รอยต่อ

 

ข่าวประกาศโรงพยาบาลเวียงหนองล่อง

บริการทางการแพทย์

Link ที่เกี่ยวข้อง