คุณพิบูลย์ บัวคุณงามเจริญ พร้อมครอบครัว บริจาคเงินให้โรงพยาบาล จำนวน 60,000 บาท

โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง ขอขอบคุณ คุณพิบูลย์ บัวคุณงามเจริญ พร้อมครอบครัว บริจาคเงินให้โรงพยาบาล จำนวน 60,000 บาท