ประเมินการดำเนินงานตามแนวทางปฏิบัติของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565-2566

ประเมินการดำเนินงานตามแนวทางปฏิบัติของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565-2566 ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2564

1. มีการจัดทำแนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรม การจัดซื้อ จัดหา และการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2564 ที่ประกาศเป็นลายลักษณ์อักษรแสดงไว้ในที่เปิดเผย

ประกาศโรงพยาบาลเวียงหนองล่อง_เกณฑ์จริยธรรม

2. มีนโยบายหรือการจัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังวัฒนธรรมและปลูกจิตลำนึกบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับเกณฑ์จริยธรรมในประเด็นการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม

3. มีแนวปฏิบัติเพื่อประเมินความเหมาะสมของการใช้ยา (Drug Use Evaluation) ที่เป็นปัญหาของโรงพยาบาลอย่างน้อย ปีละ 1 รายการ

Meropenem inj

Tazoxin inj

4. ในปีงบประมาณที่ผ่านมา มีระบบเฝ้าระวังติดตามการสั่งใช้ยาที่มีราคาแพงหรือที่มีปริมาณที่สูงหรือต่ำผิดปกติ

การประชุมคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด

5. มีแนวทางการส่งเสริมการสั่งใช้ยาตามบัญชียาหลักแห่งชาติ

http://203.157.3.54/hssd1/??b3B0aW9uPXVtZCZtb2R1bGU9dW1kJmNvbT1hcHAxJm1vZD1tb2RfYXBwMl9tYWluMV9lZGl0JnE9JkZpc1llYXI9MjU2NiZQYWdlPSY=#Edit

6. มีคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด (PTC committee) หรือคณะกรรมการที่มีชื่ออื่นเป็นผู้รับผิดชอบในการคัดเลือกรายการยาที่ใช้ข้อมูลทีมีหลักฐานทางวิชาการที่ใช้ได้ประกอบการตัดสินใจ ไม่มุ่งหวังเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น ไม่กีดกันบริษัทใดบริษัทหนึ่ง

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด