โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง

– วิสัยทัศน์
เป็นโรงพยาบาลที่มุ่งมั่นดูแลสุขภาวะประชาชนด้วยพลังแห่งสติ เพื่อประโยชน์สุขต่อสาธารณชน
– พันธกิจ
1. พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
2. พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพและทำงานอย่างมีสติ
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
4. พัฒนาระบบบริการภาคีเครือข่ายให้มีความเชื่อมโยงอย่างไร้รอยต่อ

ค่านิยมองค์กร Core Value