โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง

– วิสัยทัศน์
โรงพยาบาลเวียงหนองล่องเป็นโรงพยาบาลทุติยภูมิขนาดกลางที่มีคุณภาพ ประชาชนไว้วางใจ
– พันธกิจ
1. พัฒนาระบบบริการสุขภาพจากโรงพยาบาลทุติยภูมิขนาดเล็กไปสุ่ระดับกลาง
2. พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพควบคู่คุณธรรม
3. สร้างสิ่งแวดล้อมให้ปลอดภัยและเอื้อต่อการทำงานอย่างมีความสุข