MOIT 15 หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

1. หน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาคจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2. หน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาคจัดทาแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามกรอบ การขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหาร ส่วนภูมิภาค ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 1.1 บันทึกข้อความแต่งตั้งคำสั่ง 1.2 คำสั่งแต่งตั้ง 1.3 แผนจริยธรรม 1.4 แบบฟอร์ม