MOIT 15 หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

1. หน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาคจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

2. หน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาคจัดทาแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามกรอบ
การขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหาร
ส่วนภูมิภาค ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

1.1 บันทึกข้อความแต่งตั้งคำสั่ง

1.2 คำสั่งแต่งตั้ง

1.3 แผนจริยธรรม

1.4 แบบฟอร์ม