ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานเปล

โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบข้อเขียน และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบ ดังนี้