MOIT5 หน่วยงานมีการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม – เดือนธันวาคม 2564

1. บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ไตรมาสที่ 2

มกราคม

กุมภาพันธ์

2. แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม ถึง ธันวาคม ดังนี้

2.1 ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนตุลาคม 2564

2.2 ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนพฤศจิกายน 2564

2.3 ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนธันวาคม 2564

2.4 ไตรมาสที่ 2 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนมกราคม 2565

2.5 ไตรมาสที่ 2 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนกุมภาพันธ์ 2565

3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

3.1 ไตรมาสที่ 2 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนมกราคม 2565

3.2 ไตรมาสที่ 2 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนกุมภาพันธ์ 2565