การซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า 300mA ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า

รายละเอียด คลิก !!