โรงพยาบาลเวียงหนองล่องออกหน่วยคัดกรองโรค COVID-19 ณ ที่ว่าการอำเภอเวียงหนองล่อง

              วันอังคาร ที่ 5 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. ภายใต้การอำนวยการของนางสุพัตรา นิ่มกุล นายอำเภอเวียงหนองล่อง ได้มอบหมายให้ นายปฏิพัทร์ แก้วเมืองอนันท์ ปลัดอำเภอ ร่วมกับ นายโรม ชนะเดช สาธารณสุขอำเภอเวียงหนองล่อง แพทย์หญิงมัลลิกา โมกขะสมิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวียงหนองล่อง เจ้าหน้าที่สาธารณสุข หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ นำรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทาน ออกตรววจคัดรองและตรวจหาเชื่้อไวรัสโคโรนา2019(COVID19) ในกลุ่มผู้ประกอบการร้านค้าอาหารทะเล และกลุ่มแรงงานต่างด้าว ชาวเมียนมาในพื้นที่ รวมจำนวน 66 คน ณ หอประชุม ที่ว่าการอำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19) ผลการดำเนินการ รอผลตรวจจากศูนย์วิทยาการแพทย์ที่1 เชียงใหม่ ต่อไป