รับมอบข้าวกล่อง จากคุณเสาร์แก้ว-คุณพรรณี-คุณปิยนุช อุดตาลและคุณภิรมย์ สุวรรณมา

โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง ขอขอบคุณ คุณเสาร์แก้ว คุณพรรณี คุณปิยนุช อุดตาล และคุณภิรมย์ สุวรรณมา พร้อมครอบครัว บ้านแพะใต้ มอบข้าวกล่อง จำนวน 230 กล่อง พร้อมน้ำดื่มให้เจ้าหน้าที่และผู้ที่มารับบริการโรงพยาบาลเวียงหนองล่อง