ทำบุญโรงพยาบาลเวียงหนองล่อง ประจำปี 2563

            โรงพยาบาลเวียงหนองล่องได้ประกอบพิธีทางศาสนา ทำบุญเนื่องในวันครบรอบวันก่อตั้งโรงพยาบาลเวียงหนองล่อง เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมเวียงทองกวาว โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง