รับบริจาคถังอ๊อกซิเจน โดย คุณเดชพงศ์ ตันตยานุสรณ์และเพื่อนๆ

โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง ขอขอบคุณ คุณเดชพงศ์ ตันตยานุสรณ์และเพื่อนๆ ที่ร่วมได้บริจาค ถังอ๊อกซิเจนขนาด 6 คิว จำนวน 10 ถัง ให้โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง