MOIT5 หน่วยงานมีการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1. บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ไตรมาสที่ 2

มกราคม

กุมภาพันธ์

มีนาคม

ไตรมาส 3

เมษายน

พฤษภาคม

มิถุนายน

ไตรมาส 4

กรกฎาคม

สิงหาคม

2. แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ประจำปีงบประมาณ 2565 ดังนี้

2.1 ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนตุลาคม 2564

2.2 ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนพฤศจิกายน 2564

2.3 ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนธันวาคม 2564

2.4 ไตรมาสที่ 2 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนมกราคม 2565

2.5 ไตรมาสที่ 2 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนกุมภาพันธ์ 2565

2.6 ไตรมาสที่ 2 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนมีนาคม 2565

2.7 ไตรมาสที่ 3 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนเมษายน 2565

2.8 ไตรมาสที่ 3 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนพฤษภาคม 2565

2.9 ไตรมาสที่ 3 แสดงแบบ สขร. 1 เดือน มิถุนายน 2565

2.10 ไตรมาสที่ 4 แสดงแบบ สขร. 1 เดือน กรกฎาคม 2565

2.11 ไตรมาสที่ 4 แสดงแบบ สขร. 1 เดือน สิงหาคม 2565

3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

3.1 ไตรมาสที่ 2 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนมกราคม 2565

3.2 ไตรมาสที่ 2 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนกุมภาพันธ์ 2565

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล มีนาคม 2565

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล เมษายน 2565

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล พฤษภาคม 2565

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล มิถุนายน 2565

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล กรกฎาคม 2565

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล สิงหาคม 2565