ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี

โรงพยาบาลเวียงหนองล่องขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ข้อเขียนตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบข้อเขียนและระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบ รายละเอียดตามไฟล์แนบนี้