EB5 หน่วยงานมีการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

1. บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

2. แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 1 เดือน ต.ค. ถึง ธ.ค.(หัวข้อ)

ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนตุลาคม 2563

ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนพฤศจิกายน 2563

ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนธันวาคม 2563

แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 2 เดือน ม.ค. ถึง มี.ค. (หัวข้อ)

ไตรมาสที่ 2 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนมกราคม 2564

ไตรมาสที่ 2 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนกุมภาพันธ์ 2564

ไตรมาสที่ 2 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนมีนาคม 2564

แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 3 เดือน เม.ย. ถึง มิ.ย. (หัวข้อ)

ไตรมาสที่ 3 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนเมษายน 2564

ไตรมาสที่ 3 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนพฤษาคม 2564

ไตรมาสที่ 3 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนมิถุนายน 2564

แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 4 เดือน ก.ค. ถึง ก.ย. (หัวข้อ)

ไตรมาสที่ 4 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนกรกฎาคม 2564

ไตรมาสที่ 4 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนสิงหาคม 2564

ไตรมาสที่ 4 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนกันยายน 2564

3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

4. Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในระบบ MITAS